Formand: Søren Clausen Telefon: 86 41 99 20 E-mail: clausen-pirk@hotmail.com

Vedtægter

§ 1 Klubbens navn er Randers og Omegns Nimbus-klub.

§ 2 Betingelsen for medlemskab er, at man har en Nimbus. (Der kan gives dispensation)

§ 3 Klubbens mål er kammeratligt samvær samt at fremme og styrke interessen for den danske motorcykel Nimbus.

§ 4 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned. Den indkaldes med fem ugers varsel af formanden. Stemmeret på generalforsamlingen har alle, som er opført på klubbens medlemsliste. Betaling af det på generalforsamlingen fastsatte klubkontingent er en forudsætning for optagelse på medlemslisten. Kontingentet skal være betalt senest 1. august, ellers slettes man af medlemslisten. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskab og budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand (ulige årstal)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af to revisorer
9. Eventuelt
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Afstemning - herunder valg af formand og bestyrelse - sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis et medlem kræver det. Referat af generalforsamlingen indføres i en protokol, der under-skrives af referent, dirigent og formand umiddelbart efter mødet.

§ 5 På generalforsamlingen i ulige år vælges for to år formand og et bestyrelsesmedlem. I lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer. 2 revisorer vælges for et år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Formanden og bestyrelses-medlemmerne kan genvælges. Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperiodens løb suppleres bestyrelsen på først følgende generalforsamling.

§ 6 Klubbens regnskabsår starter og slutter 1. marts. Regnskabet skal føres i en overskuelig form og skal foreligge i revideret stand til godkendelse på general-forsamlingen. Bestyrelsen fører et regnskab med nødvendige bilag, en medlemsliste og en protokol.

§ 7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer; dog skal beslutning om ophævelse at klubben tiltrædes af 2/3 at samtlige medlemmer.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen udtrykker ønske om det. I så fald skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse og dagsorden senest fjorten dage før.

§ 9 Den daglige ledelse er bestyrelsen, der repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsens beslutninger og heraf følgende handlinger, der er i overensstemmelse med klubbens formål, forpligter klubben. Principper for bestyrelsens arbejde kan fastlægges af general-forsamlingen.

§ 10 Bestyrelsen kan uden varsel ekskludere et medlem, hvis klubbens interesser er blevet modarbejdet af vedkommende. Formandens beretning skal da indeholde redegørelse for eksklusionen.

§ 11 Arbejdet i klubbens interesse er ulønnet. Udlæg eller udgifter til klubbens arbejde kan godtgøres efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

§ 12 Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, uanset fremmødet, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer kan stemme derfor.Vedtaget på generalforsamlingen 29. marts 2001